Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Ogłoszenie o konkursie na Naczelną Pielęgniarkę

Konkurs na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu, termin składania dokumentów do 15 kwietnia 2020  r.,

Dyrektor Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu, ul.Grabiszyńska 105  53-439 Wrocław, w porozumieniu z Dolnośląską Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu ogłasza konkurs na stanowisko:

Naczelnej Pielęgniarki

Kandydaci na w/w stanowiska winni posiadać kwalifikacje zgodne z:

  • Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. nr 151 poz.896),
  • Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii (Dz.U. z 2016 poz.2218 - § 4 ust.11).

Kandydaci proszeni są o składanie dokumentów określonych w § 12  pkt 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 06 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U. z 2012 r. poz.182, Dz.U. z 2018 r. poz.393) w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na dane stanowisko, tj.

  • Podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
  • Dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska, a kandydaci na stanowiska, z którymi wiąże się posiadanie prawa wykonywania zawodu, dokument potwierdzający to prawo,

UWAGA!

Dokumenty wskazane powyżej muszą być złożone w oryginale lub w odpisach poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza.

  • Opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,
  • Inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata

-  kopie dokumentów, o których mowa w pkt 4, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata.

Uwaga!

- Na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

5) oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenie prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska,

6) oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzania danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na dane stanowisko.

Dokumenty, o których mowa wyżej, kandydaci zgłaszający się do konkursu składają w terminie określonym w § 9 ust.1 pkt 5 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 06 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U. z 2012 r. poz.182, Dz.U.z 2016 r. poz.1957) w terminie 10 dni od daty opublikowania ogłoszenia na adres:

 

Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu

Ul. Grabiszyńska 105

53-439 Wrocław

Na kopercie kandydat umieszcza: swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego a także adnotację o treści: „Konkurs na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu”

Przewidywany termin i miejsce rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: kwiecień 2020 r. Dolnośląska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu ul. Powstańców Śl. 50.

Materiały i informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego można uzyskać w Dyrekcji Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu ul. Grabiszyńska 105.

Kontakt

Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii

INFOLINIA:. 459 599 001
NUMER GŁÓWNY: 71 33 49 400
Adres ePUAP: /Dcchp/domyslna
 
Adres do korespondencji:
Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii
plac Hirszfelda 12
53-413 Wrocław

NIP: 8992228100
REGON: 000290096
KRS: 0000087868

Banery/Logo