Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Ochrona danych osobowych

Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiono najważniejsze informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych przez Centrum.

Administratorem Danych Osobowych Pacjentów oraz osób wskazanych w dokumentacji medycznej jest Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 105, 53-439 Wrocław (dalej: Centrum). We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Centrum dostępnym pod adresem e-mail: iod@dcchp.pl  oraz korespondencyjnie na wskazany powyżej adres Centrum.

Źródłem danych osobowych jest najczęściej sam Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy, a w razie ograniczonego kontaktu z Pacjentem z powodu stanu zdrowia – jego opiekun faktyczny lub osoba bliska. W celu ustalenia tożsamości Pacjenta, Centrum zbiera dane takie jak: nazwisko i imiona, płeć, data urodzenia, numer PESEL, seria i numer dokumentu tożsamości oraz kraj wydania, adres zamieszkania, a w celach kontaktowych związanych z procesem rejestracyjnym lub sprawami informacyjnymi również numer telefonu. Numer telefonu nie jest niezbędny do wykonania świadczenia, jednakże jego brak uniemożliwia kontakt z Pacjentem w przypadku zmian w terminie wizyty/ przyjęcia lub w przypadku konieczności poinformowania Pacjenta o wynikach badań uzyskanych po zakończeniu hospitalizacji, dlatego jego podanie jest zalecane. W przypadku, gdy występuje opiekun prawny/ kurator, Centrum w celu ustalenia jego tożsamości zbiera dane osobowe takie jak: nazwisko i imiona, data urodzenia, numer PESEL, seria i numeru dokumentu tożsamości oraz kraj wydania oraz w celach kontaktowych również numer telefonu. Pacjenci lub opiekunowie prawni, a także opiekunowie faktyczni lub osoby bliskie w przypadku ograniczonego kontaktu z Pacjentem, wskazują również dane osobowe osoby bliskiej do kontaktu (w razie nagłego pogorszenia się stanu zdrowia lub śmierci Pacjenta), takie jak nazwisko i imiona, miejsce zamieszkania oraz numer telefonu. Pacjenci lub opiekunowie prawni/ kuratorzy mogą również wystawić upoważnienie do informacji medycznej (uzyskiwanie informacji o stanie zdrowia oraz planowanych i udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz uzyskiwanie dokumentacji medycznej, w tym wyników badań) podając tym samym dane osobowe osoby upoważnionej takie jak: imię i nazwisko oraz numer telefonu. W przypadku złożenia wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej, Pacjent/ opiekun prawny/ kurator może podać adres e-mail, na który po weryfikacji telefonicznej, zostaną przesłane skany dokumentacji medycznej (zaszyfrowane oraz zabezpieczone hasłem – hasło do plików przekazywane poprzez wiadomość sms lub w trakcie rozmowy telefonicznej). Podczas świadczenia usługi medycznej, Centrum tworzy dokumentację medyczną Pacjenta, w której odnotowywane są wszystkie informacje dotyczące oceny stanu zdrowia, planowania terapii/diagnostyki/opieki oraz prowadzenia terapii/diagnostyki/opieki, w tym rozpoczęcia i zakończenia realizacji świadczenia zdrowotnego. Podczas oceny stanu zdrowia, osoby wykonywujące zawody medyczne są zobowiązane do odnotowania informacji o nałogach Pacjenta, które wpłynęły, wpływają lub mogą wpływać na stan zdrowia Pacjenta oraz jeżeli jest to niezbędne do postawienia diagnozy lub wyboru procedur diagnostycznych/ terapeutycznych/ pielęgniarskich również danych dotyczących kodu genetycznego oraz życia seksualnego. Jednocześnie, w niektórych dokumentach medycznych lub administracyjnych wymaganych przepisami prawa, opiekun prawny/ kurator może zostać poproszony o podanie dodatkowych danych takich jak: adres zamieszkania, numer telefonu oraz adres e-mail. Pozyskane przez Centrum dane osobowe związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych przetwarzane są w poniższych celach:

Skróty:

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
UPP – ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
Ustalenie tożsamości Pacjenta w związku z udzielaniem oraz planowaniem udzielania świadczeń zdrowotnych, weryfikacją danych podczas umawiania wizyt i hospitalizacji (telefonicznie oraz osobiście) oraz udostępniania dokumentacji medycznej (podstawa prawna: RODO w zw. z UPP).
Ustalenie tożsamości osób upoważnionych do informacji medycznej (podstawa prawna: RODO w zw. z UPP).
Realizacja praw pacjenta takich jak np. odbieranie i archiwizacja upoważnień do informacji medycznej (podstawa prawna: RODO z zw. z UPP);
Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji medycznej (podstawa prawna: RODO w zw. z UPP).
Kontaktowanie się z Pacjentem pod podanym numerem telefonu lub adresem e-mail w celu między innymi: potwierdzenia terminu wizyty/ hospitalizacji lub zmian w terminie, przekazania informacji o przygotowaniu przez Centrum zamówionej dokumentacji medycznej lub poinformowania o uzyskaniu po zakończeniu hospitalizacji wyniku badania diagnostycznego (podstawa prawna: RODO, prawnie uzasadniony interes administratora jakim jest zarządzanie usługą).
Realizacja procesu sprzedaży usług medycznych do płatnika publicznego oraz realizacja procesu sprzedaży usługi medycznej Pacjentom nieubezpieczonym (podstawa prawna: RODO w zw. z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).
Dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej przez Centrum działalności (podstawa prawna: RODO, prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest dochodzenie roszczeń Centrum i obrona jego praw).
Realizacja procesu sprzedaży usług medycznych do innych płatników, z którymi Centrum ma podpisaną umowę (podstawa prawa: RODO w zw. z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej).
Z uwagi na konieczność zapewnienia Centrum odpowiedniej organizacji oraz realizacji praw pacjenta, dane osobowe zebrane w związku z udzielaniem świadczenia zdrowotnego mogą być przekazywane przez Centrum następującym kategoriom odbiorców:

innym podmiotom leczniczym w celu zapewnienia ciągłości leczenia;
dostawcom usług zaopatrujących Centrum w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zarządzanie Centrum (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom usług laboratoryjnych, dostawcom usług medycznych, dostawcom sprzętu diagnostycznego i zabiegowego, firmom kurierskim i pocztowym);
dostawcom usług prawnych, doradczych, brokerskich i ubezpieczeniowych oraz wspierających Centrum w dochodzeniu należnych roszczeń, sprawach związanych ze zdarzeniami medycznymi i sprawach sądowych;
podmiotom wskazanym w art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz innym podmiotom w okolicznościach wskazanych przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego;
osobom upoważnionym przez Pacjenta w ramach realizacji praw pacjenta.
Z uwagi na konieczność zapewnienia przez Centrum odpowiedniego poziomu jakości udzielanych usług medycznych, wgląd w dokumentację medyczną mogą mieć również dostawcy usług audytorskich, z którymi Centrum posiada zawartą umowę. Z uwagi na to, że Centrum korzysta z usług innych dostawców, np. w zakresie wsparcia teleinformatycznego oraz w związku z możliwością wykorzystaniem technik telemedycyny przy prowadzeniu badań diagnostycznych lub wsparcia zabiegu operacyjnego przez ekspertów międzynarodowych, dane osobowe Pacjentów mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej. Centrum zapewnia, że w takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartą pomiędzy Centrum a tym podmiotem.

Czas przetwarzania danych jest zależny od celu ich przetwarzania. W przypadku utworzenia dokumentacji medycznej, Centrum ma obowiązek przechowywania jej w okresach czasu wskazanych w art. 29 UPP. Dane osobowe przetwarzane w innych celach, np. w celu dochodzenia roszczeń przetwarzane są w czasie przewidzianym przez szczegółowe przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz w czasie przewidzianym przez przepisy prawa dotyczące archiwizacji informacji.

Centrum informuje, iż podanie danych osobowych wskazanych w art. 25 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, tj.: nazwiska i imion, płci, daty urodzenia, numeru PESEL, serii i numeru dokumentu tożsamości oraz kraju wydania w przypadku osób nie posiadających numeru PESEL oraz adresu zamieszkania jest obowiązkowe. Dobrowolnym jest natomiast podanie: numeru telefonu lub adresu e-mail, przy czym ich brak może skutkować utrudnieniami w procesie rejestracyjnym w przypadku np. konieczności zmiany terminu wizyty lub hospitalizacji.

Centrum zapewnia prawo dostępu do danych. W każdej chwili mogą je Państwo sprostować, żądać ich usunięcia (jedynie w zakresie numeru telefonu i adresu e-mail oraz danych osobowych osób bliskich do kontaktu i upoważnionych do informacji medycznej, gdyż założona dokumentacja medyczna musi pozostać oznaczona zgodnie z wyższej wskazanym przepisami prawa) lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeżeli chcecie Państwo skorzystać z któregokolwiek z powyższych uprawnień, należy skontaktować się z Centrum:

poprzez pocztę elektroniczną na adres: iod@dcchp.pl,
korespondencyjnie na adres: ul. Grabiszyńska 105, 53-439 Wrocław,
osobiście w Sekretariacie Dyrekcji.
Centrum informuje również, że przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Inspektora Ochrony Danych Centrum, Dyrektora Centrum oraz organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

Kontakt

Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii

INFOLINIA:. 459 599 001
NUMER GŁÓWNY: 71 33 49 400
Adres ePUAP: /Dcchp/domyslna
 
Adres do korespondencji:
Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii
plac Hirszfelda 12
53-413 Wrocław

NIP: 8992228100
REGON: 000290096
KRS: 0000087868

Banery/Logo