Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Izolatorium

Izolatorium Hotel Wieniawa

Adres: ul. Gajowicka 130,  53-322 Wrocław

Telefon: 071 792 50 64

UWAGA: Izolatorium czynne jest do 18.01.2021r.

Każde przyjęcie do Izolatorium wymaga wcześniejszego telefonicznego umówienia pod numerem telefonu: 71 792 50 64 (codziennie w godzinach 8:00-20:00)

Ilość pokoi: 150 na 8 piętrach.

Dostęp do telefonu, WIFI oraz TV, woda, maseczki, termometr oraz środki higieniczne i dezynfekcyjne etc.

Trzy posiłki dostarczane są w jednorazowych opakowaniach – 2 razy na dobę, w godzinach 8-9.00 śniadanie oraz 13-14.00 obiad wraz z kolacją

W jakich przypadkach i kto można skierować pacjenta do izolatorium?

Do objęcia opieką w izolatoriach kwalifikują się osoby od których pobrano materiał biologiczny w celu wykonania testu na obecność wirusa SARS-CoV-2, skierowane do izolatorium przez lekarza szpitala albo przez lekarza udzielającego świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej albo przez państwowego inspektora sanitarnego, z jednoczesnym powiadomieniem podmiotu leczniczego (071 792 50 64 ):

 • z dodatnim wynikiem testu na obecność wirusa SARS-CoV-2, do ustąpienia objawów i uzyskania ujemnego wyniku testu kontrolnego i ujemnego wyniku ponownego testu kontrolnego na obecność wirusa SARS-CoV-2;
 • z dodatnim wynikiem testu na obecność wirusa SARS-CoV-2, do podjęcia przez personel medyczny izolatorium decyzji o przeniesieniu do szpitala zakaźnego z powodu pogorszenia stanu zdrowia; personel medyczny izolatorium uzgadnia tę decyzję z lekarzem szpitala zakaźnego lub szpitala z oddziałem zakaźnym;
 • hospitalizowani z powodu COVID-19, niewymagający dalszego leczenia w warunkach szpitalnych, do czasu uzys­kania ujemnego wyniku testu kontrolnego i ujemnego wyniku ponownego testu kontrolnego na obecność wirusa SARS-CoV-2.

Pacjent skierowany do izolatorium musi być samodzielny, bez objawów lub z niewielkim objawami COVID19, które nie utrudniają mu samoopieki i samopielęgnacji  – ocena stanu klinicznego oraz prawidłowości skierowania w całości spoczywa na lekarzu kierującym. Proszę pamiętać, że izolatorium ma warunki hotelowe z dodatkowym nadzorem pielęgniarsko-lekarskim, nie jest to jednak szpital.

Każde przyjęcie do Izolatorium wymaga wcześniejszego telefonicznego umówienia pod numerem telefonu: 71 792 50 64 (codziennie w godzinach 8:00-20:00)

Preferowane są przyjęcia izolowanych w godzinach 8-15.00 w dni powszednie, ale izolatorium działa całodobowo.

Celem ułatwienia objęcia opieką Izolowanego prosimy korzystać z poniższego skierowania do izolatorium:

- POBIERZ SKIEROWANIE -

Pacjent musi być skierowany przez lekarza w systemie gabinet.gov.pl lub rejestrcovid.mz.gov.pl

Prosimy o załączanie w razie możliwości kserokopii wyniku badania PCR na obecność wirusa  SARS-CoV-2

Procedura przekazania paczek dla izolowanych:  Rodzina zostawia paczkę na portierni, opisaną imieniem i nazwiskiem izolowanego oraz jego ew. numerem telefonu komórkowego –nie wolno podawać alkoholu, papierosów, niebezpiecznych narzędzi czy też środków odurzających etc.

Opiekę pielęgniarską i lekarską zapewnia Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc w zakresie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki w izolatoriach:

Standard opieki medycznej:

 • wizyta pielęgniarska - nie rzadziej niż raz na dobę; dopuszcza się wykonanie wizyty za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności;
 • porada lekarska - w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia lub potrzeby podjęcia decyzji o wypisaniu izolowanego pacjenta z izolatorium; dopuszcza się wykonanie porady za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub sys­temów łączności;
 • pobranie materiału biologicznego w celu przeprowadzenia testów na obecność wirusa SARS-CoV-2 w przypad­kach uzasadnionych klinicznie;
 • zapewnienie transportu lub transportu sanitarnego w przypadku konieczności przewiezienia osoby izolowanej do szpitala z powodu pogorszenia jej stanu zdrowia.

Osoba izolowana może zostać wypisana z izolatorium

 • po 3 dniach bez gorączki oraz bez objawów infekcji ze strony układu oddechowego, ale nie wcześniej niż 13 dni od dnia wystąpienia objawów - w przypadku osoby z objawami klinicznymi;
 • po 10 dniach od daty uzyskania dodatniego wyniku testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 - w przypadku osoby bez objawów klinicznych.
 • W szczególnych sytuacjach, w tym w przypadku osób wykonujących zawód medyczny lub sprawujących opiekę nad osobami przebywającymi w domach pomocy społecznej, lub przypadkach uzasadnionych klinicznie,
  z izolatorium może zostać wypisana osoba, w przypadku której uzyskano dodatni wynik testu diagnostycznego
  w kierunku SARS-CoV-2, po uzyskaniu dwukrotnie ujemnego wyniku tego testu z próbek pobranych w odstępach co najmniej 24-godzinnych, niezależnie od liczby dni, które upłynęły od ostatniego dodatniego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 i od rodzaju objawów klinicznych.
 • W przypadku pacjentów immunoniekompetentnych, okres izolacji może zostać wydłużony do 20 dni. Decyzję w tej sprawie podejmuje lekarz sprawujący opiekę nad pacjentem w izolatorium.
 • Personel medyczny izolatorium zaleca osobie wypisanej z izolatorium konieczność zachowania szczególnej higieny rąk przez co najmniej 7 dni.
 • W przypadku osób wypisywanych z izolatorium warunku zakończenia izolacji nie stanowi wykonanie testu molekularnego RT-PCR.
 • Wypisanie z izolatorium nie oznacza zwolnienia z kwarantanny, o której mowa w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.
 • W przypadku samowolnego opuszczenia izolatorium przez osobę objętą opieką personel medyczny izolatorium informuje o tym niezwłocznie telefonicznie państwowego powiatowego inspektora sanitarnego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby na numer telefonu alarmowego, który jest opublikowany na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

Kontakt

Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu

INFOLINIA:. 459 599 001
NUMER GŁÓWNY: 71 33 49 400
Adres ePUAP: /Dcchp/domyslna
 
Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu
ul. Grabiszyńska 105
53-439 Wrocław

NIP: 8942456112
REGON: 000294295
KRS: 0000034320

Santander Bank
09 1090 2398 0000 0001 4363 0036

Banery/Logo