Zasady przyjęcia do ZPO w Obornikach Śląskich

ZASADY PRZYJĘCIA

DO ZAKŁADU PIELĘGNACYJNO – OPIEKUŃCZEGO

W OBORNIKACH ŚLĄSKICH

Sposób i tryb kierowania do zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego publicznego oraz zasady ustalania odpłatności w tych zakładach określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia        z dnia 25 czerwca2012 roku w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych         i pielęgnacyjno-opiekuńczych (Dziennik Ustaw z dnia 28.06.2012 poz. 731).

 1. Przyjęcie do Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Obornikach Śląskich odbywa się na podstawie skierowania na pobyt w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym wydanego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza aktualnie udzielającego świadczeń zdrowotnych.
 1. Skierowanie do ZPO może być wydane osobie spełniającej kryteria objęcia świadczeniami gwarantowanymi udzielanymi w warunkach stacjonarnych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30.08.2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej.
 1. Skierowanie należy złożyć bezpośrednio u Kierownika Zakładu: ul. Trzebnicka 3/5, 55-120 Oborniki Śląskie (tel.71/310 95 14 lub 71/310 17 26).

Do skierowania należy dołączyć następujące dokumenty:

 • wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie,
 • ocena pacjenta według skali Barthel,
 • zalecenia lekarskie,
 • kserokopia aktualnego dokumentu stwierdzającego wysokość dochodu.
 1. Dokumenty wymienione w punkcie 3 nie są wymagane w przypadku wydania orzeczenia o umieszczeniu w Zakładzie przez sąd opiekuńczy. W takiej sytuacji orzeczenie sądu opiekuńczego stanowi podstawę do umieszczenia w ZPO.
 1. Kierownik Zakładu informuje o kolejności przyjęcia oraz o przewidywanym terminie przyjęcia do Zakładu.
 1. W przypadku kiedy skierowana osoba nie może być przyjęta z powodu braku miejsc, zostaje wpisana do rejestru oczekujących i zawiadomiona o kolejności na liście osób oczekujących oraz przewidywanym terminie przyjęcia.
 1. Opłata za koszty wyżywienia i zakwaterowania ponoszona jest zgodnie z obowiązującą procedurą w tym zakresie.

Załączniki:

Zgoda na potrącenie opłaty za pobyt w ZPO

Informacje

Zakład Pielęgnacyjni – Opiekuńczy
liczba łóżek : 33 łóżka
ul. Trzebnicka 3
Telefon: 71 310 17 26