Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy

  • brakzdjęcia

  • Kierownik Zakładu

    Halina Czarnocka

     

Informacje

Zakład Pielęgnacyjno Opiekuńczy liczy 43 łóżka i zlokalizowany jest na terenie dużego zespołu parkowego. Przeznaczony jest dla pacjentów niewymagających hospitalizacji, a jednocześnie potrzebujących całodobowej opieki. Zapewnia kontynuację leczenia farmakologicznego, opiekę pielęgnacyjną, lekarską oraz rehabilitację.

ZASADY PRZYJĘCIA

DO ZAKŁADU PIELĘGNACYJNO – OPIEKUŃCZEGO

W OBORNIKACH ŚLĄSKICH

Sposób i tryb kierowania do zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego publicznego oraz zasady ustalania odpłatności w tych zakładach określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca2012 roku w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych (Dziennik Ustaw z dnia 28.06.2012 poz. 731).Przyjęcie do Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Obornikach Śląskich odbywa się na podstawie skierowania na pobyt w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym wydanego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza aktualnie udzielającego świadczeń zdrowotnych.
Skierowanie do ZPO może być wydane osobie spełniającej kryteria objęcia świadczeniami gwarantowanymi udzielanymi w warunkach stacjonarnych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30.08.2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej.
Skierowanie należy złożyć bezpośrednio u Kierownika Zakładu: ul. Trzebnicka 3/5, 55-120 Oborniki Śląskie (tel.71/310 95 14 lub 71/310 17 26).
Do skierowania należy dołączyć następujące dokumenty:
-wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie,
-ocena pacjenta według skali Barthel,
-zalecenia lekarskie,
-kserokopia aktualnego dokumentu stwierdzającego wysokość dochodu.

Dokumenty wymienione w punkcie 3 nie są wymagane w przypadku wydania orzeczenia o umieszczeniu w Zakładzie przez sąd opiekuńczy. W takiej sytuacji orzeczenie sądu opiekuńczego stanowi podstawę do umieszczenia w ZPO.

Kierownik Zakładu informuje o kolejności przyjęcia oraz o przewidywanym terminie przyjęcia do Zakładu.

W przypadku kiedy skierowana osoba nie może być przyjęta z powodu braku miejsc, zostaje wpisana do rejestru oczekujących i zawiadomiona o kolejności na liście osób oczekujących oraz przewidywanym terminie przyjęcia.
Opłata za koszty wyżywienia i zakwaterowania ponoszona jest zgodnie z obowiązującą procedurą w tym zakresie.
Załączniki:

 

 

 

 

Zgoda na potrącenie opłaty za pobyt w ZPO

Informacje

Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy
liczba łóżek : 43 łóżka
ul. Trzebnicka 3
Telefon: 71 310 17 26