Struktura Organizacyjna

Struktura Organizacyjna Strukturę organizacyjną tworzą następujące jednostki i komórki organizacyjne Centrum:

I. Pion Dyrektora, w skład którego wchodzą:
 1. Radca Prawny
 2. Biuro Organizacji Pracy Centrum
 3. Biuro Zamówień Publicznych
 4. Dział Technologii Informacyjnych
 5. Główny Specjalista ds. Eksploatacji
 6. Pełnomocnik Dyrektora ds. Jakości
 7. Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta
 8. Administrator Bezpieczeństwa Informacji
 9. Inspektor Ochrony Radiologicznej
 10. Specjalista ds. BHP
 11. Inspektor ds. Obrony Cywilnej
 12. Inspektor ds. Informacji Niejawnych
 13. Audytor Wewnętrzny
 14. Dział Techniczny
 15. Specjalista ds. p/poż. –  Dział Techniczny i Specjalista ds. p/poż. nadzorowane są bezpośrednio przez Głównego Specjalistę ds. Eksploatacji.
 16. Kapelan

II. Pion Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa, w skład którego wchodzą:

 1. Szpital im. Kazimierza Dłuskiego we Wrocławiu z oddziałami i pododdziałami:
  • Izba przyjęć
  • Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej pn. Wrocławski Ośrodek Torakochirurgii z pododdziałami:septycznym I, klinicznym II (Katedra i Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej), aseptycznym III, pooperacyjnym
  • Oddział Chirurgii Ogólnej IVA
  • Oddział Chorób Wewnętrznych IV z prawem do leczenia chorób układu oddechowego
  • Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc V z pododdziałem intensywnego nadzoru pulmonologicznego
  • Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc Kliniczny VIA, Katedra i Klinika Pulmonologii i Nowotworów Płuc,
  • Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc VIB
  • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii „R”
  • Blok Operacyjny
  • Oddział Onkologii Klinicznej VII
 2. Zespół Konsultantów Wewnętrznych
 3. Sekcja Zakażeń Szpitalnych
 4. Psycholog
 5. Regionalna Przychodnia Specjalistyczna z następującymi poradniami specjalistycznymi:
  • Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc
  • Poradnia Alergologiczna
  • Poradnia Chirurgii Klatki Piersiowej
  • Poradnia Proktologiczna
  • Poradnia Onkologiczna
 6. Pracownia Endoskopii
 7. Dział Diagnostyki Obrazowej
 8. Apteka
 9. Zakład Patomorfologii z pracowniami: cytologii, histopatologii i prosektorium
 10. Dział Rehabilitacji i Fizykoterapii
 11. Pracownia Fizjopatologii Oddychania
 12. Dział Medyczno-Statystyczny
 13. Ośrodek Tlenoterapii Domowej
 14. Lekarz odpowiedzialny za gospodarkę krwią
 15. Koordynator Konsylium Onkologicznego
III. Pion Zastępcy Dyrektora ds. Pielęgniarstwa, w skład którego wchodzą:
 1. Stanowiska ds. świadczeń pielęgniarskich nadzorowane bezpośrednio przez Naczelne Pielęgniarki i Przełożona Pielęgniarek
 2. Centralna Sterylizatornia
 3. Pracownik Socjalny dla Chorych
IV. Pion Zastępcy Dyrektora ds. Finansowych, w skład którego wchodzą:
 1. Główny Księgowy
 2. Dział Polityki Kadrowo-Płacowej
 3. Dział Księgowości
 4. Dział Planowania i Analiz Ekonomicznych
 5. Dział Rozliczeń i Informacji Medycznych
 6. Dział Gospodarczy
 7. Archiwista
V. Pion Zastępcy Dyrektora ds. Placówki w Obornikach Śląskich, w skład którego wchodzą:
 1. Komórki medyczne nadzorowane przez Lekarza Naczelnego Placówki Oborniki Śl. działającego w uzgodnieniu z Zastępcą Dyrektora ds. Lecznictwa:
   • Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc I z pododdziałem gruźlicy prątkującej
   • Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc II
   • Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy

  Pracownia Diagnostyki Obrazowej

  • Działalność ZPO w zakresie opieki pielęgnacyjnej i opiekuńczej nadzorowana  jest bezpośrednio przez Naczelną Pielęgniarkę/Kierownika ZPO.
 2. Komórki administracyjno-gospodarcze:
  • Dział Administracyjno-Gospodarczy
  • Sekcja Informatyczna
  • Inspektor BHP
  • Kapelan