Regulamin odwiedzin

Regulamin odwiedzin
1. Odwiedziny pacjentów odbywają się we wszystkie dni tygodnia w godz. 7.00-20.00.
2. Odwiedziny mogą być ograniczone w czasie wizyt lekarskich, a także w godzinach przedpołudniowych w czasie wykonywania zabiegów leczniczo-pielęgnacyjnych.
3. W uzasadnionych przypadkach, w porozumieniu z ordynatorem/kierownikiem oddziału lub lekarzem dyżurnym, istnieje możliwość przedłużenia odwiedzin.
4. Posiłki przynoszone z domu muszą być świeże i zgodne z dietą pacjenta:
-w każdym oddziale znajdują się lodówki wyłącznie dla pacjentów,
-produkty należy podpisać imieniem i nazwiskiem pacjenta,
-niewykorzystane produkty należy usuwać z lodówki,czas przechowywania produktów określony jest na dokumencie znajdującym się na drzwiach lodówki.
5. W każdym oddziale znajduje się świetlica (kącik dziennego pobytu), gdzie można obejrzeć program telewizyjny lub porozmawiać z odwiedzającymi.
6. W przypadkach uzasadnionych względami sanitarno-epidemiologicznymi, porządkowymi lub ze względu na stan zdrowia innych pacjentów przebywających w sali chorych, odwiedziny mogą być w różnym zakresie ograniczone lub zakazane przez ordynatora/kierownika oddziału w uzgodnieniu z Zastępcą Dyrektora ds. Lecznictwa lub przez Dyrektora Centrum.
7. Ze względu na stan zdrowia pacjenta odwiedziny mogą być ograniczone do 1-2 osób.
8. W czasie odwiedzin pacjenci mogą wyjść z rodziną do parku przy szpitalu, po uprzednim zgłoszeniu wyjścia w dyżurce pielęgniarskiej.
9. Odwiedziny pacjentów nie mogą naruszać praw innych pacjentów, w szczególności prawa do poszanowania intymności oraz ciszy i spokoju.
10. Osoby odwiedzające zobowiązane są do przestrzegania Regulaminu Organizacyjnego w zakresie praw i obowiązków pacjentów przebywających w Szpitalu.
11. Osoby odwiedzające są zobowiązane do:
1) przestrzegania przepisów bezpieczeństwa, higieny i przeciwpożarowych obowiązujących w Centrum,
2) poszanowania mienia Centrum,
3) odnoszenia się z szacunkiem do personelu i innych chorych, nie zakłócania ich spokoju oraz pracy personelu,
4) zachowania czystości w salach chorych, pomieszczeniach WC, łazienkach,
5) dokładnego oczyszczania obuwia.