Ochrona Danych Osobowych

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiono najważniejsze informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych przez Centrum.

Administratorem Danych Osobowych Pacjentów oraz osób wskazanych w dokumentacji medycznej jest Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 105, 53-439 Wrocław (dalej: Centrum). We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Centrum dostępnym pod adresem e-mail: iod@dcchp.pl  oraz korespondencyjnie na wskazany powyżej adres Centrum.

Źródłem danych osobowych jest najczęściej sam Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy, a w razie ograniczonego kontaktu z Pacjentem z powodu stanu zdrowia – jego opiekun faktyczny lub osoba bliska. W celu ustalenia tożsamości Pacjenta, Centrum zbiera dane takie jak: nazwisko i imiona, płeć, data urodzenia, numer PESEL, seria i numer dokumentu tożsamości oraz kraj wydania, adres zamieszkania, a w celach kontaktowych związanych z procesem rejestracyjnym lub sprawami informacyjnymi również numer telefonu. Numer telefonu nie jest niezbędny do wykonania świadczenia, jednakże jego brak uniemożliwia kontakt z Pacjentem w przypadku zmian w terminie wizyty/ przyjęcia lub w przypadku konieczności poinformowania Pacjenta o wynikach badań uzyskanych po zakończeniu hospitalizacji, dlatego jego podanie jest zalecane. W przypadku, gdy występuje opiekun prawny/ kurator, Centrum w celu ustalenia jego tożsamości zbiera dane osobowe takie jak: nazwisko i imiona, data urodzenia, numer PESEL, seria i numeru dokumentu tożsamości oraz kraj wydania oraz w celach kontaktowych również numer telefonu. Pacjenci lub opiekunowie prawni, a także opiekunowie faktyczni lub osoby bliskie w przypadku ograniczonego kontaktu z Pacjentem, wskazują również dane osobowe osoby bliskiej do kontaktu (w razie nagłego pogorszenia się stanu zdrowia lub śmierci Pacjenta), takie jak nazwisko i imiona, miejsce zamieszkania oraz numer telefonu. Pacjenci lub opiekunowie prawni/ kuratorzy mogą również wystawić upoważnienie do informacji medycznej (uzyskiwanie informacji o stanie zdrowia oraz planowanych i udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz uzyskiwanie dokumentacji medycznej, w tym wyników badań) podając tym samym dane osobowe osoby upoważnionej takie jak: imię i nazwisko oraz numer telefonu. W przypadku złożenia wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej, Pacjent/ opiekun prawny/ kurator może podać adres e-mail, na który po weryfikacji telefonicznej, zostaną przesłane skany dokumentacji medycznej (zaszyfrowane oraz zabezpieczone hasłem – hasło do plików przekazywane poprzez wiadomość sms lub w trakcie rozmowy telefonicznej). Podczas świadczenia usługi medycznej, Centrum tworzy dokumentację medyczną Pacjenta, w której odnotowywane są wszystkie informacje dotyczące oceny stanu zdrowia, planowania terapii/diagnostyki/opieki oraz prowadzenia terapii/diagnostyki/opieki, w tym rozpoczęcia i zakończenia realizacji świadczenia zdrowotnego. Podczas oceny stanu zdrowia, osoby wykonywujące zawody medyczne są zobowiązane do odnotowania informacji o nałogach Pacjenta, które wpłynęły, wpływają lub mogą wpływać na stan zdrowia Pacjenta oraz jeżeli jest to niezbędne do postawienia diagnozy lub wyboru procedur diagnostycznych/ terapeutycznych/ pielęgniarskich również danych dotyczących kodu genetycznego oraz życia seksualnego. Jednocześnie, w niektórych dokumentach medycznych lub administracyjnych wymaganych przepisami prawa, opiekun prawny/ kurator może zostać poproszony o podanie dodatkowych danych takich jak: adres zamieszkania, numer telefonu oraz adres e-mail. Pozyskane przez Centrum dane osobowe związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych przetwarzane są w poniższych celach:

Skróty:

 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
 • UPP – ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
 1. Ustalenie tożsamości Pacjenta w związku z udzielaniem oraz planowaniem udzielania świadczeń zdrowotnych, weryfikacją danych podczas umawiania wizyt i hospitalizacji (telefonicznie oraz osobiście) oraz udostępniania dokumentacji medycznej (podstawa prawna: RODO w zw. z UPP).
 2. Ustalenie tożsamości osób upoważnionych do informacji medycznej (podstawa prawna: RODO w zw. z UPP).
 3. Realizacja praw pacjenta takich jak np. odbieranie i archiwizacja upoważnień do informacji medycznej (podstawa prawna: RODO z zw. z UPP);
 4. Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji medycznej (podstawa prawna: RODO w zw. z UPP).
 5. Kontaktowanie się z Pacjentem pod podanym numerem telefonu lub adresem e-mail w celu między innymi: potwierdzenia terminu wizyty/ hospitalizacji lub zmian w terminie, przekazania informacji o przygotowaniu przez Centrum zamówionej dokumentacji medycznej lub poinformowania o uzyskaniu po zakończeniu hospitalizacji wyniku badania diagnostycznego (podstawa prawna: RODO, prawnie uzasadniony interes administratora jakim jest zarządzanie usługą).
 6. Realizacja procesu sprzedaży usług medycznych do płatnika publicznego oraz realizacja procesu sprzedaży usługi medycznej Pacjentom nieubezpieczonym (podstawa prawna: RODO w zw. z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).
 7. Dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej przez Centrum działalności (podstawa prawna: RODO, prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest dochodzenie roszczeń Centrum i obrona jego praw).
 8. Realizacja procesu sprzedaży usług medycznych do innych płatników, z którymi Centrum ma podpisaną umowę (podstawa prawa: RODO w zw. z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej).

Z uwagi na konieczność zapewnienia Centrum odpowiedniej organizacji oraz realizacji praw pacjenta, dane osobowe zebrane w związku z udzielaniem świadczenia zdrowotnego mogą być przekazywane przez Centrum następującym kategoriom odbiorców:

 1. innym podmiotom leczniczym w celu zapewnienia ciągłości leczenia;
 2. dostawcom usług zaopatrujących Centrum w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zarządzanie Centrum (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom usług laboratoryjnych, dostawcom usług medycznych, dostawcom sprzętu diagnostycznego i zabiegowego, firmom kurierskim i pocztowym);
 3. dostawcom usług prawnych, doradczych, brokerskich i ubezpieczeniowych oraz wspierających Centrum w dochodzeniu należnych roszczeń, sprawach związanych ze zdarzeniami medycznymi i sprawach sądowych;
 4. podmiotom wskazanym w art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz innym podmiotom w okolicznościach wskazanych przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego;
 5. osobom upoważnionym przez Pacjenta w ramach realizacji praw pacjenta.

Z uwagi na konieczność zapewnienia przez Centrum odpowiedniego poziomu jakości udzielanych usług medycznych, wgląd w dokumentację medyczną mogą mieć również dostawcy usług audytorskich, z którymi Centrum posiada zawartą umowę. Z uwagi na to, że Centrum korzysta z usług innych dostawców, np. w zakresie wsparcia teleinformatycznego oraz w związku z możliwością wykorzystaniem technik telemedycyny przy prowadzeniu badań diagnostycznych lub wsparcia zabiegu operacyjnego przez ekspertów międzynarodowych, dane osobowe Pacjentów mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej. Centrum zapewnia, że w takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartą pomiędzy Centrum a tym podmiotem.

Czas przetwarzania danych jest zależny od celu ich przetwarzania. W przypadku utworzenia dokumentacji medycznej, Centrum ma obowiązek przechowywania jej w okresach czasu wskazanych w art. 29 UPP. Dane osobowe przetwarzane w innych celach, np. w celu dochodzenia roszczeń przetwarzane są w czasie przewidzianym przez szczegółowe przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz w czasie przewidzianym przez przepisy prawa dotyczące archiwizacji informacji.

Centrum informuje, iż podanie danych osobowych wskazanych w art. 25 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, tj.: nazwiska i imion, płci, daty urodzenia, numeru PESEL, serii i numeru dokumentu tożsamości oraz kraju wydania w przypadku osób nie posiadających numeru PESEL oraz adresu zamieszkania jest obowiązkowe. Dobrowolnym jest natomiast podanie: numeru telefonu lub adresu e-mail, przy czym ich brak może skutkować utrudnieniami w procesie rejestracyjnym w przypadku np. konieczności zmiany terminu wizyty lub hospitalizacji.

Centrum zapewnia prawo dostępu do danych. W każdej chwili mogą je Państwo sprostować, żądać ich usunięcia (jedynie w zakresie numeru telefonu i adresu e-mail oraz danych osobowych osób bliskich do kontaktu i upoważnionych do informacji medycznej, gdyż założona dokumentacja medyczna musi pozostać oznaczona zgodnie z wyższej wskazanym przepisami prawa) lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeżeli chcecie Państwo skorzystać z któregokolwiek z powyższych uprawnień, należy skontaktować się z Centrum:

 1. poprzez pocztę elektroniczną na adres: iod@dcchp.pl,
 2. korespondencyjnie na adres: ul. Grabiszyńska 105, 53-439 Wrocław,
 3. osobiście w Sekretariacie Dyrekcji.

Centrum informuje również, że przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Inspektora Ochrony Danych Centrum, Dyrektora Centrum oraz organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.