Certyfikat HACCP – żywienie szpitalne

29.11.2013 roku Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu kolejny raz otrzymało certyfikat HACCP.

Na podstawie zaświadczenia nr 100/2013 stwierdza się, że Centrum wprowadziło w kuchni szpitala i doskonali zasady systemu HACCP w zakresie produkcji posiłków dla pacjentów
w ramach zbiorowego żywienia.

Podczas auditu potwierdzono, że spełnione zostały wymagania Rozporządzenia (WE) nr 852/2014 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 w sprawie higieny środków spożywczych oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 (Dz. U. 2006 nr 171 poz. 122 z późn. zm.)

HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Points) jest to System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli, zwany dalej „systemem HACCP”. Organizacja systemu ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności przez identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń
z punktu widzenia wymagań zdrowotnych żywności oraz ryzyka wystąpienia zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i obrotu żywnością produktami spożywczymi; system ten ma również na celu określenie metod eliminacji lub ograniczania zagrożeń oraz ustalenie działań korygujących

HACCP pozwala na uzyskanie pewności, że szpital wykonał wszystko dla bezpieczeństwa wyrobu i pacjenta, w odniesieniu do przepisów, zasad dobrej praktyki produkcyjnej i potrzeb pacjentów.