Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia

Certyfikat Ministra Zdrowia w zakresie akredytacji szpitali

Wśród zewnętrznych metod zapewnienia wysokiej jakości świadczeń akredytacja jest najszerzej sprawdzoną na świecie i najskuteczniejszą. Jej rola we współczesnych systemach zdrowotnych polega głównie na wyszukiwaniu zagadnień, które w największym stopniu wpływają na poziom świadczeń i bezpieczeństwo pacjentów.

Na podstawie pozytywnej rekomendacji Rady Akredytacyjnej wyrażonej w uchwale nr 32/2014 z dnia 23 maja 2014 r., w związku z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 418 z późn. zm.), Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu otrzymało akredytację Ministra Zdrowia w zakresie działalności szpitalnej.

W wyniki dokonanej w dniach 25-27 kwietnia 2018 r. oceny punktowej, Centrum uzyskało 90% możliwej do uzyskania liczby punktów w zakresie standardów akredytacyjnych określonych obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2010 r. w sprawie standardów akredytacyjnych w zakres udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania szpitali (Dz. Urz. MZ z 2010 r. Nr 2, poz. 24).

Raport został opracowany na podstawie obserwacji szpitala (oddziałów szpitalnych, bloku operacyjnego, centralnej sterylizatorni, pracowni diagnostycznych, gabinetów zabiegowych, laboratorium, kuchni i apteki), przeglądu dokumentacji, w tym dokumentacji medycznej oraz wywiadów z pacjentami i odwiedzającymi.

Tak wysoka ocena punktowa plasuje szpital między trzynastym a dziewiętnastym miejscem wśród dwustu dziesięciu wszystkich ocenionych szpitali w Polsce.

Organizacja systemu zarządzania jakością

System zarządzania jakością zorganizowany w Centrum oparty jest na piętnastu obszarach jakościowych zaprezentowanych w Programie Akredytacji Szpitali. Zestaw standardów akredytacyjnych jest ambitną, nakierowaną na twórcze kształtowanie rozwiązań, lecz także zorientowaną na dokonywanie pomiaru i prowadzenie analizy własnej działalności klinicznej. Realizacja wymogów tych standardów wymaga pełnego zaangażowania kadry medycznej oraz pracowników szpitala w działania dla poprawy jakości.

Obszary jakościowe:

 • Ciągłość Opieki (CO)
 • Prawa Pacjenta (PP)
 • Ocena Stanu Pacjenta (OS)
 • Opieka nad Pacjentem (OP)
 • Kontrola Zakażeń (KZ)
 • Zabiegi i Znieczulenia (ZA)
 • Farmakoterapia (FA)
 • Laboratorium (LA)
 • Diagnostyka Obrazowa (DO)
 • Odżywianie (OD)
 • Poprawa Jakości i Bezpieczeństwo Pacjenta (PJ)
 • Zarządzanie Ogólne (ZO)
 • Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (ZZ)
 • Zarządzanie Informacją (ZI)
 • Zarządzanie Środowiskiem Opieki (ŚO)

W celu optymalnego przepływu informacji w systemie, Centrum przyjęło strukturę opartą na trzech głównych filarach systemu – Komitecie ds. Jakości, Zespole ds. Jakości, zespołach operacyjnych. W najważniejszym w systemie Komitecie – Komitecie ds. Jakości zasiadają przedstawiciele zarządu ds. medycznych, pielęgniarstwa oraz finansowych, pełnomocnik dyrektora ds. jakości, przedstawiciele lekarzy, pielęgniarek i fizjoterapeutów oraz przedstawiciele innych obszarów: technologii informatycznych, bezpieczeństwa informacji, dokumentacji medycznej, środowiska opieki, kadr oraz kontroli zakażeń. Zebrania Komitetu odbywają się co najmniej raz w miesiącu w celu określania działań strategicznych oraz operacyjnych w zakresie jakości oraz przeglądu wyników analiz.

W maju 2014 roku, Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu powołało Radę ds. Rozwoju Klinicznego. Jest ona organem inicjującym, doradczym i opiniotwórczym dla Zarządu Centrum w zakresie działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju klinicznego, naukowego i badawczo – technicznego. Rada trzyma pieczę i dokonuje oceny działalności klinicznej całej jednostki, poszczególnych oddziałów i pracowników. Jest organem zatwierdzającym wytyczne, rekomendacje, standardowe procedury postępowania oraz materiały informacyjne opracowane przez Centrum.

 

akredytacja gratulacje